JAPAN

Mutsuhito (Meiji) (1867 - 1912)
a25.11 yen 1886
silver

3020 sen 1881
silver

Yoshihito (1912 - 1926)
421 sen 1917
bronze

Hirohito (1926 - 1989)
79100 yen 1964
silver


1964 olympic games
82100 yen 1968
copper-nickel

7550 yen 1956
nickel

8150 yen 1969
copper-nickel

73a10 yen 1981
bronze

72a5 yen 1983
brass

741 yen 1970
aluminium

Akihito (1989 - )
98.2100 yen 1994
copper-nickel

97.210 yen 1990
bronze

96.25 yen 1992
brass

95.21 yen 1997
aluminium