TAIWAN

Republic (1947 - )
55310 yuan 1993
copper-nickel

5485 yuan 1977
copper-nickel

5525 yuan 1988
copper-nickel

5361 yuan 1960
copper-nickel-zinc

5511 yuan 1996
bronze

5331 chiao 1955
aluminium

5451 chiao 1971
aluminium