SWEDEN

Christina (1632 - 1654)
1151/4 ore 16??
bronze

Oscar II (1872 - 1907)
7622 kronor 1897
silver


silver jubilee of reign
7762 kronor 1907
silver


Golden Wedding Anniversary
73925 ore 1881
silver

75510 ore 1904
silver

7705 ore 1907
bronze

7462 ore 1892
bronze

Gustaf V (1907 - 1950)
8072 kronor 1938
silver


300th Anniverary - Settlement of Delaware
786.21 krona 1939
silver

8141 krona 1950
silver

79650 ore 1940
nickel-bronze

78525 ore 1914
silver

81625 ore 1944
silver

78010 ore 1937
silver

79510 ore 1947
nickel-bronze

81310 ore 1949
silver

8125 ore 1942
iron

779.25 ore 1950
bronze

8112 ore 1950
iron

8101 ore 1948
iron

Gustaf VI (1950 - 1973)
8261 krona 1967
silver

826a1 krona 1971
copper-nickel

82550 ore 1956
silver

83750 ore 1973
copper-nickel

82425 ore 1958
silver

83625 ore 1963
copper-nickel

82310 ore 1953
silver

83510 ore 1968
copper-nickel

8225 ore 1961
bronze

8455 ore 1972
bronze

8212 ore 1967
bronze

8201 ore 1959
bronze

Carl XVI Gustaf (1973 - )
87710 kronor 1991
copper-aluminium-zinc

89510 kronor 2003
copper-aluminium-zinc

853a5 kroner 2002
copper-nickel clad nickel

8521 krona 1978
copper-nickel

8941 krona 2002
copper-nickel

85550 ore 1984
copper-nickel

87850 ore 2002
bronze

85125 ore 1981
copper-nickel

85010 ore 1985
copper-nickel

8495 ore 1980
copper-tin-zinc